Säännöt ja eettiset linjaukset

Seuran eettiset linjaukset 


Seuran eettiset linjaukset ja vastuullisuusohjelma pohjautuvat Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan sekä voimistelun eettisiin periaatteisiin:  

Seurajohto toteuttaa Lahjan Tyttöjen omaa vastuullisuusohjelmaa, jonka pääperiaatteet ovat:  

Hyvä hallinto
Turvallinen toimintaympäristö
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristön kunnioittaminen

Hyvä hallinto

Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen. 

Toimenpiteet: 
- Seuramme säännöt ja ohjeistukset ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla.
- Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja.
- Meillä on selkeä prosessi tilanteisiin, joissa näitä ei noudateta.
- Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista 


Turvallinen toimintaympäristö


Lahjan Tytöissä huomioidaan jokaisen oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Toiminnan sekä harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden tulee olla turvallisia. Kun toimintaprosessimme ovat selkeitä ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan, luo se toimintaympäristöstä turvallisen yhdessä positiivisen ilmapiirin kanssa.

Toimenpiteet: 
- Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu.
- Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeä. Yhdyshenkilö asioiden käsittelyyn on ilmoitettu läpinäkyvästi. Hyödynnämme Et ole yksin –palvelun asiantuntemusta.
- Jokainen ohjaajamme ja valmentajamme suorittaa turvallisuuteen liittyvän verkkokoulutuksen
- Selvitämme rikostaustan vapaaehtoistoimijoilta. 
- Vahvistamme käytäntöjä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin katsomoissa.


Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan Lahjan Tyttöihin riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta. Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua liikuntaan ja urheiluun ja sen päätöksentekoon.

Toimenpiteet: 
- Hankimme tietoa ja osaamista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioista ja kehitämme toimintaamme kohti tavoitteitamme, esim hankkeet Erityistä voimaa yms. 
- Luomme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Huomioimme mm. harrastusten kustannuksiin ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia. 
- Pyrimme edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista päätöksenteossamme ja toiminnassamme esim. työryhmissä, hallituksessa ja valinnoissa.
- Viestimme monipuolisesti: Kuva- ja sanavalintamme tukevat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 


Ympäristön kunnioittaminen

Kannamme vastuun ympäristöstä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen.

Toimenpiteet:
Suosimme lähiliikuntaa, kiinnitämme huomiota materiaalikulttuuriin sekä huomioimme tapahtumissa ja kilpailuissa syntyvät ympäristövaikutukset.


Valmennuksen eettiset linjaukset

Valmennus pohjaa seuran arvoihin, jotka ovat: 

- Kasvatuksellisuus
- Liikunnan ilo
- Yhteisöllisyys
- Kansainvälisyys
Muita arvoja, jotka ohjaavat valmennustoimintaa ovat:

- Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus
- Turvallisuus (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) 
- Tavoitteellisuus
- Pyrkimys itsensä jatkuvaan kehittämiseen
Mitä on hyvä valmennus? 

- Valmentajan tehtävä on auttaa urheilijaa kokonaisvaltaisesti. 
- Valmentaja tuntee itsensä ja omat motiivinsa valmentaa. Valmentaja tunnistaa omat kehityskohteensa ja osaa etsiä ja pyytää apua.
- Valmentajalla on kasvatusvastuu.
- Valmennus on tavoitteellista ja kehittävää.

Miten yllä olevat toteutuvat valmentajan työssä käytännössä? 

- Urheilija nähdään aina ensisijaisesti ihmisenä, urheilijuus on vain yksi hänen rooleistaan.
- Urheilijan ja valmentajan yhteistyö perustuu luottamukseen.
- Valmentaja auttaa urheilijaa tuntemaan itsensä, tunnistamaan voimavaransa, johtamaan itseään ja toimimaan yhteistyössä muiden kanssa.
- Valmentautuminen on pitkäjänteinen prosessi, johon kuuluvat onnistumiset, epäonnistumiset, uudelleen yrittäminen ja niiden kautta oppiminen.
- Urheilija on aktiivinen toimija ja valmentaja osallistaa urheilijan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Keskiössä on urheilija – hänen voimavaransa ja sisäinen halunsa oppia.
- Urheilijalähtöisessä toiminnassa sekä valmentajan että urheilijan roolit ovat vaativia.
- Se on toimintatapana erilainen kuin valmentaja- tai ominaisuuskeskeinen valmennus ja vaatii osaamista rakentaa urheilijan ja valmentajan vuorovaikutusta. Valmentajalla on vastuu valmennusprosessin kokonaisuudesta. Valmentajan rooli ja vastuu on erilainen urheilijan polun eri vaiheissa.
- Valmentaja tuntee itsensä ja omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä uskaltaa olla oma itsensä.
- Valmentaja ymmärtää esimerkkiroolinsa. Hän luo myönteisyyttä ja hyvän ilmapiirin oppimisprosessille.
- Valmentaja kohtaa urheilijat ja muut toimijat tasa-arvoisina.
- Valmentaja tekee työtään intohimoisesti ja ammattitaitoisesti sekä pyrkii kehittämään itseään jatkuvasti.

Mitä urheiluvalmennus antaa yhteiskunnalle?

- Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen.
- Yhteisö, johon kiinnittyä; yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokeminen. 
- Sosiaaliset suhteet ja taidot vahvistuvat.
- Syrjäytymisen ehkäisy. 
- Tunnetaidot, kuten pettymysten sietäminen ja paineensieto


Mitkä ovot lapsen ja nuoren oikeudet urheilussa? Miten turvallisuusasiat on huomioitu valmennuksessa? 

- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
- Turvallisuus: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen 
- Aikuinen kantaa vastuun
- Kiusaamisen ennaltaehkäisy, epäasiallisen käytöksen ehkäisy 
- Lasten oikeudet: oikeus suojeluun


Valmentajien toimintaa tukevia ohjeita sekä sääntöjä 


Pelisäännöt ja lasten oikeudet 

- Jokainen joukkue tekee pelisäännöt joka kauden alussa, keskustelussa käydään myös malliesimerkin pohjalta läpi lasten oikeudet https://etoleyksin.fi/wp-content/uploads/2019/05/ohje-pelisaantojen-luomiseen-ja-lasten-oikeuksista-kertomiseen


Säännöt seurassa lasten ja nuorten kanssa toimiville: 

- Säännöt allekirjoitetaan ja niihin sitoudutaan vuodeksi kerrallaan. 


Seuran toimintaohje epäasiallisen käytöksen tapausten selvittämiseen 

- Tieto toimintamallista nettisivuilla
- Nettisivuilla palautelinkki aina auki
- Tiedote vuosittain vanhemmille seuralta 
- Seuran toimintaohje epäasiallisen käytöksen tapausten selvittämiseen


Harrastutoiminnan periaatteet


Harrastutoiminnassa noudatetaan Reilun pelin periaatteita: 

1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun,

2. Vastuu kasvatuksesta 

3. Terveyden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus 

5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen


Pelisäännöt: 


1. Toimintamme on tavoitteellista. 

2. Seurassamme kuunnellaan ohjeita ja noudatetaan sovittuja sääntöjä.

3. Seurassamme noudatetaan hyviä käytöstapoja ja huomioidaan toiset.

4. Jokainen yrittää tehdä parhaansa.

5. Tunneille pukeudutaan asianmukaisesti ja käytettävät välineet ovat turvallisia.

6. Seuran liikuntatarjonta on monipuolista.


Lisäksi Lahjan Tyttöjen on hyvä muistaa... 

- saapua ajoissa omalle tunnille 
- laittaa kengät siististi telineisiin sisään tullessa 
- pukeutua tunnille asianmukaisesti ja ottaa korut sekä kellot pois 
- laittaa hiukset siististi kiinni, etteivät ne häiritse tunnilla 
- käydä tarvittaessa WC:ssä ennen tunnin alkua sekä laittaa purukumi roskakoriin
- laittaa puhelin pois tunnin ajaksi 
- jättää omat ”supinat” salin ulkopuolelle ja keskittyä tuntiin ohjaajaa kuunnellen 
- että, tunnille tullaan oppimaan ja kokemaan uutta; HARJOITUSHAN TEKEE MESTARIN 
- keskittyä omaan suoritukseen arvostelematta muita 
- ottaa repullinen iloista mieltä mukaan joka tunnille!


Seuran säännöt 

 Seuran sääntöihin pääset tutustumaan tästä